จป เทคนิค มีคุณสมบัติอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร และอบรม จป เทคนิคได้ที่ไหน

อบรม จป เทคนิค

วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ จป. เทคนิค หลายๆ ท่านอาจสงสัยว่าทำไมสถานประกอบกิจการต้องมี จป. เทคนิค แล้วจะเป็น จป. เทคนิคได้นั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร เราอยากจะมาแชร์ข้อมูลดีๆ เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น รวมถึงการอบรม จป เทคนิคด้วย หากสนใจอยากเข้ารับการอบรม จป เทคนิค สามารถอบรมได้ที่ไหน อบรมออนไลน์ได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

จป เทคนิค ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการ ประเภท

 • โรงงาน คลังสินค้า
 • ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • ขนส่งสินค้า ขนส่งคน
 • สถานีบริการน้ำมัน

ที่มีจำนวนลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องมีการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือ จป. เทคนิค ส่วนจะเป็น จป. เทคนิคได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เป็น จป. หัวหน้างานและผ่านการอบรม จป เทคนิค
 • เคยเป็นหรือเป็น จป.พื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ 31 มีนาคม 2540

หากสถานประกอบกิจการใด ไม่มี จป เทคนิค จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ความผิดตามมาตรา 56 มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

จป เทคนิค มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

 • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อบ่งชี้อันตราย นำมาสู่การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
 • ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
 • เก็บรวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอแก่นายจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

เมื่อได้รู้ไปในเบื้องต้นแล้วว่า จป เทคนิค คืออะไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้ว มีหน้าที่อย่างไรบ้าง คุณจะสังเกตเห็นว่า คุณสมบัติข้อหนึ่งที่สำคัญของ จป เทคนิค คือ จะต้องผ่านการอบรมจป เทคนิค วันนี้เราเลยอยากจะมาแนะนำการเลือกสถาบันหรือหน่วยงาน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานหรือสถาบันมากมายที่เปิดอบรม จป เทคนิค แต่ก็ต้องเลือกสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันนั้นๆ จะต้องมีการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีใบรับรองมาตรฐานระบบ ISA 9001 2015 จาก URS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอบรม จป เทคนิค หรือ จป. ระดับต่างๆ ในยุคนี้ สมัยนี้ มีการนำเอาระบบซูมแอปพลิเคชั่นเข้ามาใช้ ทำให้สามารถจัดการอบรมได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เมื่อจบหลักสูตรการอบรม จป เทคนิคหรือ จป. ระดับอื่นๆ แล้ว  จะมีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน การอบรมจป เทคนิค มีวัตถุประสงค์โดยหลักๆ ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย สามารถวางแผนงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ หาอันตราย เพื่อนำมาสู่วิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด การอบรม จป เทคนิค ผู้อบรมจะสามารถนำเอาวิชาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย